Hopefuls

Bojangles Ravenwyn Crystal-Ice Princess  "Crystal"
Bojangles RavenWyn Crystal-Ice Princess   “Crystal”

(IvanLee RavenWyn Phantom Masq x   Glenesk Bojangles Sapphire Bleu)